Spring naar inhoud

GDPR

Privacyverklaring EBISU vzw

EBISU vzw afd. “Pas à Pas” als Dienst Begeleid Zelfstandig Wonen, afd. “Ganesh” als Vergunde Zorgaanbieder, afd. Avanoa, afd. Roodebeek en afd. “ACTIV” (sociaal-cultureel) hechten veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

EBISU vzw houdt zich in elk geval aan alle wet- en regelgeving hierover, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als EBISU vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier, na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kan u contact nemen met onze dienst:

EBISU vzw
Stroobantsstraat 48B bus 6
1140 EVERE

info@ebisu.brussels
www.ebisu.brussels
ondernemingsnummer: 409.626.644


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

EBISU vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van EBISU vzw afd. “Pas à Pas”, afd. “Ganesh” (binnen de uitvoering van een overeenkomst), afd. "Avanoa" en afd. "Roodebeek".
 • Om gebruik te kunnen maken van de activiteiten van EBISU vzw afd. “ACTIV”
 • Om facturen, nieuwsberichten en uitnodigingen voor activiteiteiten binnen EBISU vzw (na toestemming van de deelnemer en/of gebruiker) te versturen
 • Om subsidiëring van de overheid te bekomen (wettelijke verplichting).

Voor bovenstaande doeleinden vragen, verzamelen, verwerken en slaan wij volgende persoonsgegevens op:

 • Gebruikers van de dienstverlening van EBISU vzw afd. “Pas à Pas“ en afd. “Ganesh”, afd. "Avanoa" en afd. "Roodebeek".
  • Persoonlijke identiteitsgegevens en kenmerken van de persoon met auditieve handicap: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, burgerlijke stand, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Deelnemers van de activiteiten van EBISU vzw afd. “ACTIV”
  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnumer en e-mailadres.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Daarnaast zijn wij als Dienst Begeleid Zelfstandig Wonen en Vergunde Zorgaanbieder gebonden aan beroepsgeheim en verwerken we gegevens enkel vanuit de doelstelling “begeleiding van gebruikers”, dit houdt in dat gevoelige gegevens (bv. godsdienstovertuiging) en gezondheidsgegevens enkel verwerkt worden indien de doelstelling van de begeleiding dit vereist. Hierbij geven we aandacht aan de relevantie en de juistheid van gegevens.

Gerechtelijke gegevens worden onder geen enkele vorm verwerkt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: In het kader van de subsidiëring dienen wij bepaalde gegevens door te geven aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Voor het versturen van e-mails aangaande facturen, begeleidingsvragen, uitnodigingen en nieuwsberichten wordt gebruik gemaakt van Microsoft 365 Nonprofit die enkel kennis heeft van uw e-mailadres.

Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Microsoft 365 Nonprofit die enkel kennis heeft van uw e-mailadres.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

EBISU vzw valt voor de bepaling van de bewaartermijn van de persoonsgegevens onder de wettelijke verplichting i.f.v. de subsidiëring door de overheid, met name GGC en VAPH.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 10 jaar bewaard waarna ze verwijderd worden, zowel digitaal als op papier.

In deze periode van 10 jaar wordt er met de grootste zorgvuldigheid omgegaan met de persoonsgegevens en worden ook de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging zo groot mogelijk te maken:

 • Alle medewerkers die namens EBISU vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een individuele gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens welke op papier bewaard worden, zitten tijdens de begeleidingsperiode in het persoonlijk dossier in een afgesloten kast bij de betrokken begeleid(st)er in het kantoor. Na de begeleidingsperiode worden de dossiers bewaard in het archief van de dienst (een met sleutel afgesloten kast/ruimte).

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en op correctie van uw gegevens (welke wij van u ontvangen). Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers indien dit niet de wettelijke verplichting die onze dienst heeft t.a.v. de subsidiërende overheid in het gedrang brengt.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of toestel wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Om het gebruik van onze website te optimaliseren is het plaatsen wij functionele of analytische cookies (bv. Google Analytics of Statcounter dat gebruikt wordt voor rapportages over de bezoekers van een website).
U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geïnstalleerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kunt nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het privacybeleid van EBISU vzw is onderhevig aan wijzigingen. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig door te nemen, zodat u tijdig op de hoogte bent van eventuele aanpassingen.

Laatste update 14 december 2023